☰ Menu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie

Niedziela 24.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja o projekcie "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych".

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej informuję, iż prowadzi projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest - TUTAJ

 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZCHOWIE

WYMAGANIA:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 Ustawy

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z póź.zm.) spełnienie co najmniej jednego

z niżej wymienionych warunków:

 • posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 • od dnia 01.10.2008r. rozpoczęły i ukończyły studia wyższe przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków tj. pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie zgodnie z wydanym w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U z 2008r, Nr 27, poz. 158),
 • przed dniem 1 stycznia 2007r. otrzymały dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
 • do dnia 1 stycznia 2008r. otrzymały dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny ( absolwenci szkół policealnych , publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),
 • przed dniem 1 stycznia 2008r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
 • ukończone przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;
 • ukończone do dnia 31 października 2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
 • rozpoczęte przed 1 maja 2004 r. studnia wyższe licencjacie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1.umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:

 • o pomocy społecznej,
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • o ochronie zdrowia psychicznego,
 • o przeciwdziałaniu przemocy,
 • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność,
 3. wysokie poczucie odpowiedzialności
 4. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 5. doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 6. Prawo jazdy kat. B

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

 1.  
  1. praca w siedzibie GOPS w Wierzchowie oraz na terenie gminy Wierzchowo
  2. praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.
  3. praca w wymiarze 1 etatu;
  4. praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;
  5. obsługa komputera;

ZAKRES PRACY:

 1. rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
 3. świadczenie pracy socjalnej w środowisku,
 4. współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
 5. opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,
 6. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 7. udzielanie pełnej informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom lub rodzinom oraz informowanie o przysługujących im świadczeniach
 8. informowanie o specjalistycznych formach poradnictwa, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego osób i rodzin w trudnej sytuacji lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód,
 9. wprowadzanie danych z wywiadu środowiskowego do systemu informatycznego OPIEKA z ZETO Koszalin
 10. zachowywanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, które brzmi: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać w terminie do 29 marca 2019 roku . do godz. 1400 pod adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 5a
78- 530 Wierzchowo lub złożyć osobiście w ośrodku w godz. 730-1400 w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”.

dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ośrodka

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Wierzchowie

mgr Piotr Paszkiewicz

 

Oświadczenie stanie zdrowia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Przetwarzanie danych

Kwestionariusz osobowy

 


                                                                                        Wierzchowo, dnia 28.02.2019

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie    

Do pobrania TUTAJ.  

     


                                                   

                                                                                    Wierzchowo, dnia 11.01.2019

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie  informuje, że w  wyniku naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie  nie został wybrany żaden kandydat

 

 

Uzasadnienie:

 

Podczas naboru kandydat nie spełniał wymaganych kwalifikacji  dot. zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego .

 


 

                                                                                                                                               Wierzchowo, dnia 28.09.2018


Informacja o wyniku naboru na stanowisku asystenta rodziny  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie  informuje, że w  wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie  została wybrana Pani Paulina Bedka .


Uzasadnienie:


Pani Paulina Bedka  spełnia wszystkie wymagania niezbędne do pełnienia funkcji asystenta rodziny oraz posiada odpowiednie kwalifikacje. Ocenia się, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy na stanowisku.

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie
 ogłasza nabór na stanowisko

ASYSTENTA RODZINY

I.  Określenie stanowiska:

·         Umowa o pracę

·         Wymiar czasu pracy – 1 etat

·         System zadaniowego czasu pracy

II.  Wymagania niezbędne :

1.       wykształcenie określone zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

a.       wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b.      wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c.       średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2.       obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych;

3.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;

4.       kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

5.       kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa

Oświadczenie o stanie zdrowia


OGŁOSZENIE

 

Nowe terminy składania wniosków o świadczenia na okres zasiłkowy 2018/2019

 

1. Świadczenia rodzinne:
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br, do miesiąca października roku następnego.

Okres zasiłkowy 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.(UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

W przypadku uczęszczania dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej, policealnej,wyższej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, tymczasowego zameldowania z internatu na rok szkolny 2018/2019 należy dostarczyć do tut. ośrodka do dnia 10 września 2018r.zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez dziecko i tymczasowe zameldowanie w internacie celem weryfikacji uprawnień do pobierania świadczeń rodzinnych do miesiąca października 2018r. Niedostarczenie w/w zaświadczenia ze szkoły w wyznaczonym terminie będzie skutkowało uchyleniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń rodzinnych od 1 września 2018r.

W przypadku uczęszczania dziecka do „zerówki” należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na rok szkolny 2018/2019 do dnia 30 września 2018r

 

2. Świadczenie wychowawcze (500+):

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.

Okres zasiłkowy 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października.

Następnie w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

 

 

 

 

 

 

 

3. Fundusz alimentacyjny:

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.

Okres zasiłkowy 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

Następnie w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

W przypadku uczęszczania dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej, policealnej, wyższej, na rok szkolny 2018/2019 należy dostarczyć do tut. ośrodka do dnia 10 września 2018r. zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki celem weryfikacji uprawnień do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w m-cu wrześniu 2018r. Niedostarczenie w/w zaświadczenia ze szkoły w wyznaczonym terminie będzie skutkowało uchyleniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od

1 września 2018r.

 

 

                                                                                                                                                         Kierownik

                                                                                                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                    w Wierzchowie

                                                                                                                                                   mgr Piotr Paszkiewicz

 

 


O G Ł O S Z E N I E

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje o możliwości skorzystania przez osoby starsze, samotne, szczególnie powyżej 75r.ż które z powodu choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych a są jej pozbawiona oraz osoby, które wymagają  pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Czytaj dalej (pobierz pełna treść ogłoszenia w formacie PDF)

 Załączniknr 1


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje o możliwości skorzystania przez osoby dorosłe oraz dzieci z usług psychologa o specjalizacji: psychologia zdrowia i kliniczna.

Psycholog będzie przyjmował w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wierzchowie – pokój nr 13.

 • 04.07.2018 r. (środa)
 • 18.07.2018 r. (środa)
 • 12.09.2018 r. (środa)
 • 26.09.2018 r. (środa)
 • 10.10.2018 r. (środa)
 • 24.10.2018 r. (środa)
 • 07.11.2018 r. (środa)
 • 21.11.2018 r. (środa)
 • 05.12.2018 r. (środa)
 • 19.12.2018 r. (środa)

 

Godziny przyjęć: od 13.00 do 16.00

Podczas wizyty istnieje możliwość przeprowadzenia specjalistycznych badań na potrzeby komisji ds. orzekania o niepełnosprawności lub innych instytucji. W przypadku potrzeby odbycia takiego badania lub chęci skorzystania z porady należy umówić wizytę – kontakt z asystentem rodziny Anną Chorban pod nr tel. 94 36 18 376

 

                                                               Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Wierzchowie

                                                                                                                     mgr Piotr Paszkiewicz

 


UWAGA!!!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, aby zachować ciągłość przysługiwania świadczenia wychowawczego wnioski na kolejny okres świadczeniowy można złożyć zarówno w miesiącu sierpniu, wrześniu, albo najpóźniej do końca października 2017r.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie, ul. Parkowa 5a; 78-530 Wierzchowo, przez bankowość elektroniczną i poprzez ministerialną platformę internetową Emp@tia.


OGŁOSZENIE STYPENDIA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, że od dnia

1 września 2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy

materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018, które przysługuje:

· uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych

- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

· wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

· Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej

z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba,  wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie gm. Wierzchowo

W celu ustalenia uprawnienia do otrzymania stypendium szkolnego – wraz z wnioskiem  należy składać dokumenty świadczące o dochodzie rodziny za miesiąc sierpień 2017r.  potwierdzające uzyskiwane dochody członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

m.in. tj.:

· zaświadczenie od pracodawcy o dochodach brutto, netto uzyskanych w miesiącu sierpniu 2017r. albo oświadczenie o wysokości dochodów w miesiącu sierpniu 2017r., (druk do nabycia w GOPS Wierzchowo)

· oświadczenie w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, uwzględniające sytuację zawodową (brak pracy bądź uzyskany dochód w miesiącu sierpniu 2017r., w przypadku osób zarejestrowanych w PUP – również oświadczenie (druk do nabycia w GOPS Wierzchowo)  o uzyskanych dochodach lub braku dochodu w miesiącu sierpniu 2017r.,

· w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z Urzędu Gminy w Wierzchowie  o wielkości gospodarstwa rolnego (z wyszczególnieniem hektarów przeliczeniowych),

· wyroki sądowe o zasądzonych alimentach,

· decyzję z ZUS, KRUS  potwierdzającą pobieranie świadczeń emerytalnych, rentowych,

· zaświadczenie o pobieranych stypendiach,

· zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2016 r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

· zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie ucznia/uczennicy do szkoły (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych)

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne  nie może być większa niż kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie tj.: 514,00 zł ( art. 8.1, pkt 1-3 Ustawy o pomocy społecznej,  Dz.U.2016, poz.930).

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego oraz wykaz artykułów, które mogą być rozliczone w ramach otrzymanych stypendi szkolnych w oparciu o Uchwałę - można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie ul. Parkowa 5a  pokój nr 10  

Kompletne wnioski przyjmowane będą do dnia 15 września 2017r.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie

Piotr Paszkiewicz


UWAGA

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkole  na rok szkolny 2017/2018, który przysługuje przy spełnieniu odpowiedniego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 930) oraz w związku z Dz. V Zakresu podmiotowego i przedmiotowego programu – V.1. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 (Dziennik Urzędowy RP – Monitor Polski z dnia 17 grudnia 2013 r., poz. 1024) oraz Uchwały Nr XLI/293/2014 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020.

Warunkiem uzyskania przez rodzinę pomocy w formie dofinansowania do obiadów w szkole lub w przedszkolu jest złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów świadczących o dochodzie członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe tj.:

·         zaświadczenie od pracodawcy o dochodach brutto, netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku albo oświadczenie o wysokości dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (druk do nabycia w GOPS Wierzchowo)

(Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składania fałszywych zeznań.

·         oświadczenie w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, uwzględniające sytuację zawodową (brak pracy bądź uzyskany dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. W przypadku osób zarejestrowanym w PUP ośrodek sam pobierze aktualne zaświadczenie o zarejestrowaniu oraz pobieranym dochodzie.

·         w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z Urzędu Gminy w Wierzchowie o wielkości gospodarstwa rolnego (z wyszczególnieniem hektarów przeliczeniowych)

·         wyroki sądowe o zasądzonych alimentach

·         aktualną decyzję z ZUS, KRUS potwierdzającą pobieranie świadczeń emerytalnych, rentowych

·         zaświadczenie o pobieranych stypendiach

·         zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2016 r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

Warunkiem uzyskania przez rodzinę pomocy w formie dofinansowania jest także spełnienie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 514,00 zł  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, następnie przeprowadzenie  wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego oraz wydanie decyzji administracyjnej potwierdzającej przyznanie dofinansowania do dożywiania dla dziecka w szkole.

 

Dopiero po wydaniu decyzji administracyjnej dziecko będzie mogło korzystać faktycznie z w/w formy pomocy – dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie zwraca się z prośbą o pilne składanie kompletnych wniosków w siedzibie GOPS u pracowników socjalnych w godzinach urzędowania (pn.- pt.: 7.00 do 15.00,  w czwartek od 7.00 do 16.00).

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie

Piotr Paszkiewicz


 

 

OGŁOSZENIE

Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać będzie

od 1 listopada 2017r.  do 31 października 2018r.

Zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty : w okresie od 1 listopada 2017 do 31 października 2018r - 674,00zł.

 W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota ta wynosi 764,00zł.

{C}1)      {C}wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie miesięcznie:
a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka będzie wynosić 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej będzie wynosić 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego będzie wynosić:
a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosić będzie:
a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Wysokość świadczeń opiekuńczych wynosi miesięcznie:

{C}a.    {C}153,00zł zasiłek pielęgnacyjny

{C}b.    {C}1406,00zł świadczenie pielęgnacyjne

{C}c.    {C}520,00zł specjalny zasiłek opiekuńczy

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi miesięcznie

1000,00zł do ukończenia przez dziecko 52tygodnia , 65 tygodni w

 

przypadku urodzenia dwojaczków, 67 tygodni w przypadku trojaczków

 


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 września 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31grudnia.

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych (wymagane dokumenty).
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

a) małżonków lub jednego z małżonków,

b) rodziców lub jednego z rodziców,

c) opiekuna faktycznego dziecka,

d) opiekuna prawnego dziecka,

e) osoby uczącej się,

f) pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,

g) innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie, ul. Parkowa 5a; 78-530 Wierzchowo w pokoju nr 11. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

2) dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

{C}1)       {C}zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

{C}2)       {C}oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

{C}a)        {C}wysokości dochodu,

{C}b)       {C}wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,

{C}c)        {C}wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

{C}d)       {C}wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

{C}e)        {C}wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:

a) dokument stwierdzający wiek dziecka,

b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,

e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

g) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia

W przypadku uczęszczania dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej, policealnej,wyższej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, tymczasowego zameldowania z internatu na rok szkolny 2017/2018 należy dostarczyć do tut. ośrodka do dnia 10 września 2017r.zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez dziecko i tymczasowe zameldowanie w internacie celem weryfikacji uprawnień do pobierania świadczeń rodzinnych do miesiąca października 2017r. Niedostarczenie w/w zaświadczenia ze szkoły w wyznaczonym terminie będzie skutkowało uchyleniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń rodzinnych od 1 września 2017r.

 

 

W przypadku uczęszczania dziecka do „zerówki” należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na rok szkolny 2017/2018 do dnia 30 września 2017r.

 


OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia  2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie, ul. Parkowa 5a;

78-530 Wierzchowo w pokoju nr 11

 

Wniosek powinien zawierać:

  1)   dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

  2)   oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;

  3)   oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

4. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  1)   zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

  2)   inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:

a)  dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

b)  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

c)  orzeczenie o znacznym  stopniu niepełnosprawności,

d)  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

e)  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

f)  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

g)  informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

–  brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

–  brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

W przypadku uczęszczania dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej, policealnej, wyższej, na rok szkolny 2017/2018 należy dostarczyć do tut. ośrodka do dnia 10 września 2017r. zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki celem weryfikacji uprawnień do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w m-cu wrześniu 2017r. Niedostarczenie w/w zaświadczenia ze szkoły w wyznaczonym terminie będzie skutkowało uchyleniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od

 

1 września 2017r.

 


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą  przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie, ul. Parkowa 5a; 78-530 Wierzchowo w pokoju nr 11.

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na

który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.zm.2)); wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

d) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania

przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym  pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności

egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności

w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę

uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których

dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na

który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

2) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3));

3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

 

Wniosek i załączniki do wniosku określone w ust. 4 mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

4) wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3.

 

 

 


Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES - Program Pomocy Dzieciom


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje o możliwości skorzystania przez osoby dorosłe oraz dzieci z usług psychologa o specjalizacji: psychologia zdrowia i kliniczna.

Psycholog będzie przyjmował w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – pokój nr 13.

Terminy przyjęć w 2017 r.:

    11.01.2017 r. (środa)
    25.01.2017 r. (środa)


    08.02.2017 r. (środa)
    22.02.2017 r. (środa)


    15.03.2017 r. (środa)
    29.03.2017 r. (środa)


    12.04.2017 r. (środa)
    26.04.2017 r. (środa)


    10.05.2017 r. (środa)
    24.05.2017 r. (środa)


    07.06.2017 r. (środa)
    21.06.2017 r. (środa)
    
Godziny przyjęć: od 13.00 do  16.00

Podczas wizyty istnieje możliwość przeprowadzenia specjalistycznych badań na potrzeby komisji ds. orzekania  o niepełnosprawności lub innych instytucji. W przypadku potrzeby odbycia takiego badania lub chęci skorzystania z porady należy umówić wizytę – kontakt  z asystentem rodziny Anną Chorban pod nr tel. 94 36 18 376
 


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wierzchowie
mgr Piotr Paszkiewicz

 


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W DRAWSKU POMORSKIM
UL. B. CHROBREGO 4
 
 

UPRZEJMIE INFORMUJE WSZYSTKIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BĘDĄCE W ZATRUDNIENIU LUB GOTOWE  PODJĄĆ  ZATRUDNIENIE

 

O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ  O  DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)  W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2017 ROKU PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR)  W DRAWSKU POMORSKIM:                                         

 

1.     DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH  REHABILITACYJNYCH

 

2.    DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE  I  ŚRODKI POMOCNICZE        

                                                                                                                                                                                                                       

3.     DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać                                             pod nr telefonu: 94 363 37 62 

 


Wierzchowo, 08.12.2016r.

 

Informacja o wyniku  naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Wierzchowie

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wierzchowie  informuje, że zgłosił się jeden kandydat  na stanowisko asystenta rodziny , z którym przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną .

 W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej  nie doszło do rozstrzygnięcia naboru na  stanowisko  asystenta rodziny .

W związku z powyższym  zamykam nabór ogłoszony na stanowisko asystenta  rodziny .

 

 

Uzasadnienie

Kandydat  nie posiadał  odpowiedniej wiedzy merytorycznej i w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zrezygnował.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie
 ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko

ASYSTENTA RODZINY

I.  Określenie stanowiska:

·         Umowa o pracę na zastępstwo

·         Wymiar czasu pracy – 1 etat

·         System zadaniowego czasu pracy

II.  Wymagania niezbędne :

1.       wykształcenie określone zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

a.       wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b.      wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c.       średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2.       obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych;

3.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;

4.       kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

5.       kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

 

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa

Oświadczenie o stanie zdrowia

 

 


OGŁOSZENIE
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia  2016r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie, ul. Parkowa 5a;

78-530 Wierzchowo w pokoju nr 11

 

Wniosek powinien zawierać:

  1)   dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

  2)   oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;

  3)   oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

    Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzają- cym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

 3) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

4) zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej; wzór zaświadczenia i oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

5) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

 6) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

7) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

 8) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

9) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub b) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

10) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

11) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

12) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

 13) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów; wzór zaświadczenia i oświadczenia określają odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia;

14) kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.4)), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

15) inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 

W przypadku uczęszczania dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej, policealnej, wyższej, na rok szkolny 2016/2017 należy dostarczyć do tut. ośrodka do dnia 10 września 2016r. zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki celem weryfikacji uprawnień do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w m-cu wrześniu 2016r. Niedostarczenie w/w zaświadczenia ze szkoły w wyznaczonym terminie będzie skutkowało uchyleniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 września 2016r. 

 

 


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 września 2016r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31grudnia.

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych (wymagane dokumenty).
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

a) małżonków lub jednego z małżonków,
b) rodziców lub jednego z rodziców,
c) opiekuna faktycznego dziecka,
d) opiekuna prawnego dziecka,
e) osoby uczącej się,
f) pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,

g) innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie, ul. Parkowa 5a; 78-530 Wierzchowo w pokoju nr 11. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

2) dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1)       zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia; wzór zaświadczenia i oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2)       zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej; wzór zaświadczenia i oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3)       dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.3)); wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia,

d) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

j) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

k) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

4) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów;

5) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.4)), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

6) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

7) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

8) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

9) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

10) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

11) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

12) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

13) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

W przypadku uczęszczania dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej, policealnej,wyższej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, tymczasowego zameldowania z internatu na rok szkolny 2016/2017 należy dostarczyć do tut. ośrodka do dnia 10 września 2016r.zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez dziecko i tymczasowe zameldowanie w internacie celem weryfikacji uprawnień do pobierania świadczeń rodzinnych do miesiąca października 2016r. Niedostarczenie w/w zaświadczenia ze szkoły w wyznaczonym terminie będzie skutkowało uchyleniem decyzji przyznającej prawo do świadczeń rodzinnych od 1 września 2016r.

 

W przypadku uczęszczania dziecka do „zerówki” należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na rok szkolny 2016/2017 do dnia 30 września 2016r.

 

1. Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać będzie od 1 listopada 2016r.  do 31 października 2017r.

Zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty : w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017r 674,00zł.

 W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota ta wynosi 764,00zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

a.    95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

b.    124,00zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

c.    135,00zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego:
a.    1000,00zł z tytułu urodzenia dziecka

b.    400,00zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

c.    193,00zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jak 386,00zł

d.   95,00zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

e.    90,00zł z tytułukształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia

f.     110,00zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia

g.    100,00zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

h.    113,00zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w tej miejscowości

i.      69,00zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła.

 
 
 

Wysokość świadczeń opiekuńczych wynosi miesięcznie:

a.    153,00zł zasiłek pielęgnacyjny
b.    1300,00zł świadczenie pielęgnacyjne
c.    520,00zł specjalny zasiłek opiekuńczy
 

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi miesięcznie 1000,00zł do ukończenia przez dziecko 52tygodnia , 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojaczków, 67 tygodni w przypadku trojaczków

 

Wysokość świadczenia wychowawczego (500+) wynosi miesięcznie500,00zł na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia

 


 

Ogłoszenie Kierwonika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie w sprawie przyznawania Stypendium Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 

 

 


 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje o możliwości skorzystania przez osoby dorosłe oraz dzieci z usług psychologa o specjalizacji: psychologia zdrowia i kliniczna.

Psycholog będzie przyjmował w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie – pokój nr 13.

Terminy przyjęć w 2016 r.:

    12.02.2016 r. (piątek)                 
    26.02.2016 r. (piątek)
    11.03.2016 r. (piątek)
    25.03.2016 r. (piątek)
    08.04.2016 r. (piątek)
    22.04.2016 r. (piątek)
    06.05.2016 r. (piątek)
    20.05.2016 r. (piątek)
    03.06.2016 r. (piątek)
    17.06.2016 r. (piątek)
    01.07.2016 r. (piątek)
    15.07.2016 r. (piątek)                 
    05.08.2016 r. (piątek)
    19.08.2016 r. (piątek)
    02.09.2016 r. (piątek)
    16.09.2016 r. (piątek)
    07.10.2016 r. (piątek)
    21.10.2016 r. (piątek)
    04.11.2016 r. (piątek)
    18.11.2016 r. (piątek)
    02.12.2016 r. (piątek)
    16.12.2016 r. (piątek)

Godziny przyjęć: od 13.00 do  16.00

Podczas wizyty istnieje możliwość przeprowadzenia specjalistycznych badań na potrzeby komisji ds. orzekania  o niepełnosprawności lub innych instytucji. W przypadku potrzeby odbycia takiego badania lub chęci skorzystania z porady należy umówić wizytę – kontakt  z asystentem rodziny Anną Chorban pod nr tel. 94 36 18 376
 


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wierzchowie
mgr Piotr Paszkiewicz

 


 

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje skargi i wnioski przyjmowane są w czwartki od godziny 12:00 do godziny 16:00.


OGŁOSZENIE

stypendia szkolneGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, że od dnia 1 września 2015r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016, który przysługuje:

1. uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2. wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu zakończenia jego realizacji,

3. słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie gm. Wierzchowo

W celu ustalenia uprawnienia do otrzymania stypendium szkolnego – należy składać dokumenty świadczące o dochodzie rodziny za miesiąc sierpień 2015r. potwierdzające uzyskiwane dochody członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe m.in. tj.:

- zaświadczenie od pracodawcy o dochodach brutto, netto uzyskanych w miesiącu sierpniu 2015r. albo oświadczenie o wysokości dochodów w miesiącu sierpniu 2015r., (druk do nabycia w GOPS Wierzchowo)

- oświadczenie w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, uwzględniające sytuację zawodową (brak pracy bądź uzyskany dochód w miesiącu sierpniu 2015r., w przypadku osób zarejestrowanych w PUP – również oświadczenie (druk do nabycia w GOPS Wierzchowo)  o uzyskanych dochodach lub braku dochodu w miesiącu sierpniu 2015r.,

- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z Urzędu Gminy w Wierzchowie  o wielkości gospodarstwa rolnego (z wyszczególnieniem hektarów przeliczeniowych),

- wyroki sądowe o zasądzonych alimentach,

- decyzję z ZUS, KRUS  potwierdzającą pobieranie świadczeń emerytalnych, rentowych,

- zaświadczenie o pobieranych stypendiach,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

- zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie ucznia/uczennicy do szkoły (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, wychowanków ośrodka)

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie tj.: 456,00 zł ( art. 8.1, pkt 1-3 Ustawy o pomocy społecznej, Dz.U.2015, poz.163 z późn. zmianami).

Ponadto informuje się, iż z dniem 12 maja 2015r. weszła w życie nowa Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gm. Wierzchowo (Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r., poz.1578).

Zmiany jakie zostały zawarte w nowej Uchwale dot. m.in. zwiększenia wachlarza artykułów, które mogą być rozliczone w ramach otrzymanych stypendi szkolnych dla poszczególnych uczniów tj.:
 
Stypendia mogą być przeznaczone na:

1) w przypadku całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

a) udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych;

b) udział w zajęciach rehabilitacyjnych;

c) udział w zajęciach logopedycznych;

d) naukę języków obcych innych niż ujętych w ramowych planach nauczania szkoły, do której uczeń uczęszcza;

e) pobieraniu nauki gry na instrumencie muzycznym;
 

2) w przypadku pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

a) zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesów dydaktycznych oraz zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów i innych artykułów szkolnych;

b) zakup komputera, sprzętu komputerowego tj. drukarki, monitora, tuszu do drukarki, klawiatury, myszy oraz innego sprzętu komputerowego niezbędnego w procesie edukacji ucznia i zakup niezbędnych programów komputerowych i oprogramowania komputerowego służącemu temu procesowi;

c) zakup stroju sportowego, obuwia sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę, a także odzieży i obuwia, gdy ich posiadanie bezpośrednio wiąże się z procesem edukacji ucznia;

d) zakup stroju sportowego, obuwia sportowego i sprzętu sportowego niezbędnego do udziału w zajęciach sportowych, wykraczających poza ramowy plan nauczania szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę – np. strój galowy ucznia obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły;

e) zakup okularów korygujących wzrok;

f) pokrycie kosztów abonamentu internetowego;

g) zakup biurka, krzesła do biurka oraz lampki biurowej;
 

3) w przypadku całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

a) dojazdy do szkoły i z powrotem środkami komunikacji publicznej;

b) opłaty czesnego;

c) zakwaterowanie, tj. bursy, internat, kwatera prywatna (umowa);

d) wyżywienie w stołówce szkolnej, bursie, internacie, stołówce prowadzonej przez inny podmiot;

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego oraz wykaz artykułów, które mogą być rozliczone w ramach otrzymanych stypendi szkolnych w oparciu o w/w Uchwałę - można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie, pokój nr 10 u Inspektora ds. świadczeń - Agnieszki Słomińskiej-Kopeć

Kompletne wnioski przyjmowane będą do dnia 15 września 2015r.

 


OGŁOSZENIE
stypendia szkolneGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, iż obowiązująca do tej pory Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gm. Wierzchowo (Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 142, poz.2710) – utraciła moc. Natomiast od dnia 12 maja 2015r. weszła w życie nowa Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gm. Wierzchowo (Dz.U.Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015r., poz.1578). Zmiany jakie zostały zawarte w nowej Uchwale dot. m.in. zwiększenia wachlarza artykułów, które mogą być rozliczone w ramach otrzymanych stypendi szkolnych dla poszczególnych uczniów.

 

 

PO  ZMIANACH

1) w przypadku całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

b) wizyty u logopedy,

2) w przypadku pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

b) zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,

d) zakup edukacyjnych programów komputerowych,

3) w przypadku całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

b) czesne,

d)  wyżywienie w stołówce szkolnej, bursie, stołówce prowadzonej przez inny podmiot;

 

1) w przypadku całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

b) udział w zajęciach rehabilitacyjnych;

d) naukę języków obcych innych niż ujętych w ramowych planach nauczania szkoły, do której uczeń uczęszcza;

2) w przypadku pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

b) zakup komputera, sprzętu komputerowego tj. drukarki, monitora, tuszu do drukarki, klawiatury, myszy oraz innego sprzętu komputerowego niezbędnego w procesie edukacji ucznia i zakup niezbędnych programów komputerowych i oprogramowania komputerowego służącemu temu procesowi;

d) zakup stroju sportowego, obuwia sportowego i sprzętu sportowego niezbędnego do udziału w zajęciach sportowych, wykraczających poza ramowy plan nauczania szkoły, do której uczeń uczęszcza oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę – np. strój galowy ucznia obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły;

f) pokrycie kosztów abonamentu internetowego;

3) w przypadku całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

b) opłaty czesnego;

d) wyżywienie w stołówce szkolnej, bursie, internacie, stołówce prowadzonej przez inny podmiot;


OGŁOSZENIE (STYPENDIA SZKOLNE)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, że w związku z ponownym rozpatrywaniem wniosków składanych w miesiącu wrześniu 2014r. o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo na rok szkolny 2014/2015 na okres: styczeń – czerwiec 2015r., w celu ustalenia uprawnienia do otrzymania stypendium szkolnego – należy składać dokumenty świadczące o dochodzie rodziny za miesiąc marzec 2015r. potwierdzające uzyskiwane dochody członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe m.in. tj.: ,
- zaświadczenie od pracodawcy o dochodach brutto, netto uzyskanych w miesiącu marcu 2015r. albo oświadczenie o wysokości dochodów w miesiącu marcu 2015r., (druk do nabycia w GOPS Wierzchowo) (Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.)”,
- oświadczenie w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, uwzględniające sytuację zawodową (brak pracy bądź uzyskany dochód w miesiącu marcu 2015r., w przypadku osób zarejestrowanych w PUP – również oświadczenie (druk do nabycia w GOPS Wierzchowo) o uzyskanych dochodach lub braku dochodu w miesiącu marcu 2015r.,
- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z Urzędu Gminy w Wierzchowie o wielkości gospodarstwa rolnego (z wyszczególnieniem hektarów przeliczeniowych),
- wyroki sądowe o zasądzonych alimentach,
- aktualną decyzję z ZUS, KRUS  potwierdzającą pobieranie świadczeń emerytalnych, rentowych,
- zaświadczenie o pobieranych stypendiach,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki przez ucznia/uczennicę
- w przypadku uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej.
 
w/w dokumenty należy składać do dnia 30.04.2015r.

Odmowa złożenia w/w dokumentów świadczących o dochodzie rodziny
w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z otrzymania stypendium szkolnego przysługującego na okres styczeń – czerwiec  2015r.
Stypendium szkolne przysługujące na okres styczeń – czerwiec 2015r. zostanie wypłacone dopiero po otrzymaniu przez GOPS w Wierzchowie odpowiednich środków na stypendia z budżetu państwa.


OGŁOSZENIE


 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje o możliwości skorzystania  przez osoby dorosłe oraz dzieci z usług psychologa  o specjalizacji: psychologia zdrowia i kliniczna. Psycholog będzie przyjmował w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie -  pokój nr 13w godzinach od 14.00 do 17.00
 
Terminy przyjęć:
13.02.2015 r.  (piątek)
06.03.2015 r.  (piątek)
10.04. 2015 r. (piątek)
08.05.2015 r.  (piątek)
12.06.2015 r.  (piątek)
03.07.2015 r.  (piątek)
07.08.2015 r.  (piątek)
04.09.2015 r.  (piątek)
02.10.2015 r.  (piątek)
06.11.2015 r.  (piątek)
04.12.2015 r.  (piątek)
Podczas wizyty istnieje możliwość przeprowadzenia specjalistycznych badań na potrzeby komisji ds. orzekania  o niepełnosprawności lub innych instytucji. W przypadku potrzeby odbycia takiego badania lub chęci skorzystania z porady należy umówić wizytę – kontakt  z asystentem rodziny Anną Chorban pod nr tel. 94 36 18 376

 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wierzchowie
mgr Piotr Paszkiewicz

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

UWAGA

 

Dofinansowanie do dożywiania dzieci

 

w szkołach i przedszkolach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków
o przyznanie pomocy na dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkole i w przedszkolu (kl.”O”) na rok szkolny 2014/2015, który przysługuje przy spełnieniu odpowiedniego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593) oraz w związku z Dz.V.Zakresu podmiotowego i przedmiotowego programu - V.1. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów  z  dnia  10 grudnia 2013 roku  w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w  zakresie  dożywiania "Pomoc  państwa w zakresie  dożywiania "  na  lata 2014-2020  ( Dziennik  Urzędowy  RP -  Monitor  Polski  z  dnia  17  grudnia 2013 r., poz. 1024 ) oraz Uchwały Nr XLI/293/2014  Rady  Gminy Wierzchowo  z  dnia  30  stycznia 2014r.   w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego uprawniającego do  przyznania nieodpłatnie  pomocy w  zakresie  dożywiania  w  formie świadczenia  pieniężnego na  zakup  posiłku  lub żywności  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem wspierania  finansowego gmin w  zakresie dożywiania "Pomoc państwa  w  zakresie  dożywiania " na  lata  2014 -2020,  tj. : 684,00zł.

 

Warunkiem uzyskania przez rodzinę pomocy w formie dofinansowania do obiadów w szkole lub przedszkolu jest złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów świadczących o dochodzie członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe tj.:

 

  • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach brutto, netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. albo oświadczenie o wysokości dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (druk do nabycia w GOPS Wierzchowo)

 

(Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.)”,

 

  • oświadczenie w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, uwzględniające sytuację zawodową (brak pracy bądź uzyskany dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku., w przypadku osób zarejestrowanych w PUP – również oświadczenie (druk do nabycia w GOPS Wierzchowo)
   o uzyskanych dochodach lub braku dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z Urzędu Gminy
   w Wierzchowie o wielkości gospodarstwa rolnego (z wyszczególnieniem hektarów przeliczeniowych),
  • wyroki sądowe o zasądzonych alimentach,
  • aktualną decyzję z ZUS, KRUS potwierdzającą pobieranie świadczeń emerytalnych, rentowych,
  • zaświadczenie o pobieranych stypendiach,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2013r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

 

oraz spełnieniem w/w kryterium dochodowego na 1 osobę w rodzinie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, następnie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego oraz wydanie decyzji administracyjnej potwierdzającej przyznanie dofinansowania do dożywiania dla dziecka w szkole.

 

Dopiero po wydaniu decyzji administracyjnej dziecko będzie mogło korzystać faktycznie z w/w formy pomocy – dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie zwraca się z prośbą o pilne składanie kompletnych wniosków w siedzibie GOPS u pracowników socjalnych w godzinach urzędowania (pn – pt.: od 7,00 do 15,00, czwartek od 7,00 do 16,00), celem przyspieszenia procedury administracyjnej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

 

Społecznej w Wierzchowie

 

mgr Piotr Paszkiewicz

 

 

 


 

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

 


17 października 2014r. obchodzony był XXVII Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, którego celem jest zwrócenie uwagi na problem biedy i wykluczenia społecznego oraz podkreślenie solidarności i braterstwa z osobami dotkniętymi ubóstwem.

Ze wszystkich grup wiekowych to dzieci są najbardziej zagrożone ubóstwem.

Ze statystyk wynika, że w Polsce ubogich lub wykluczonych społecznie dzieci jest ponad 2 miliony. Skutki życia w ubóstwie są dla dziecka o wiele groźniejsze niż dla osoby dorosłej i w pewnym sensie nieodwracalne, gdyż mają wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania dziecka: edukację, sytuację zdrowotną, dostęp do kultury, poczucie własnej wartości, relacje społeczne. W konsekwencji życie w ubóstwie prowadzi do problemów ze znalezieniem pracy w dorosłym życiu oraz do powstawania zjawiska dziedziczenia biedy, co generuje ogromne koszty społeczne.

Koniecznością powinno być podjęcie zdecydowanych i wieloaspektowych działań mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu dzieci w tym prawo dzieci do udziału w różnych zajęciach (wsparcie udziału dzieci w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych), promowanie udziału dzieci w podejmowaniu decyzji mających wpływ na ich życie.

Stąd inicjatywa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie, który zorganizował 17 października 2014r. rodzinne spotkanie przy grillu w Świetlicy w Sośnicy. Zorganizowane spotkanie miało na celu aktywne spędzenie czasu wolnego  rodziców                 z dziećmi z miejscowości Będlino, Sośnica, Otrzep - w tym udział dzieci w zajęciach sportowych i konkursach z nagrodami wraz z poczęstunkiem.

Na spotkanie zostali zaproszeni - Wójt Gminy Wierzchowo P. Jan Szewczyk, Sekretarz Gminy Wierzchowo P. Tomasz Suchoński, Przewodniczący Rady Gminy Wierzchowo      
P. Andrzej Kaczorkiewicz, Radny Gminy Wierzchowo P. Ryszard Borowicz,   Sołtys Wsi Sośnica P. Józef Ławniczak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki                  w Wierzchowie - P. Marta Łapińska, Przewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Wierzchowo – Genowefa Rosochowata,  Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzchowie P. Małgorzata Mazurkiewicz – Nowak, oraz P. Edward Szczerbala – Zakład Stolarski
w Świerczynie oraz sponsorzy, dzięki którym zostały zakupione nagrody dla dzieci oraz poczęstunek dla dzieci i ich rodziców i przybyłych gości.

Podczas spotkania odbyły się rożne konkurencje i zabawy sportowe z udziałem dzieci. Po przeprowadzonych konkurencjach i zabawach sportowych dla zwycięzców poszczególnych konkurencji zostały wręczone dzieciom nagrody oraz słodycze. Dla dzieci i rodziców został przygotowany poczęstunek (grill, słodycze, napoje, owoce), podczas spotkania dodatkowo dla rodziców zostały zaprezentowane ciekawostki z edukacji finansowej.

Podziękowania dla sponsorów:

APTEKA „PASTYLKA” W WIERZCHOWIE – P. EWA HORYŃ
SKLEP WIELOBRANŻOWY „OLIWIA” W WIERZCHOWIE - P. ANNA BOGDANOWICZ
SKLEP SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWY „ YOGI” W WIERZCHOWIE - P.WIOLETTA MASZKOWSKA
PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA W WIERZCHOWIE - P. ANETTA LUBAS
SKLEP SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWY W WIERZCHOWIE - P. JAN ŁUCZAK
SKLEP SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWY W WIERZCHOWIE – P. EWA MIKULEC
PRACOWNIA SNYCERSKA „U PAWŁA” W WIERZCHOWIE - P. DARIUSZ CHOJNACKI
MATERIAŁY BUDOWLANE ”BUDRES” W WIERZCHOWIE – P. EDWIN SPERA
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY W WIERZCHOWIE – P. ROMAN BEŃKO
PEŁNOMOCNIK WÓJTA GMINY DS.ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
P. MAŁGORZATA MAZURKIEWICZ – NOWAK
SKLEP SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWY „ KBW ” W WIERZCHOWIE - P. BEATA KOWALSKA
HBI STAIRS POLAND, ZAKŁAD DRZEWNY ŻABIN - P. PAWEŁ CZERWONKA
ZAKŁAD STOLARSKI W ŚWIERCZYNIE – P. EDWARD SZCZERBALA
HURT – DETAL ART.PRZEMYSŁOWE, SKLEP W ZŁOCIEŃCU – P. ANDRZEJ PTAK
KSIĘGARNIA „MATRAS” W ZŁOCIEŃCU
 

Podziękowania za udostępnienie :
Sali – P. Marta Łapińska
Grilla – P. Stanisław Lipa
Drewna na ognisko – P. Edward Szczerbala
Ziemniaków na ognisko – P. Józef Ławniczak
Pieczywa – Piekarnia K.I. Pokutyńscy
Pomoc w organizacji konkursów i udział w konkursach sportowych dla dzieci – P. Ryszard Borowicz
Nagłośnienia i oprawy muzycznej – P. Przemysławowi Rogala

 


 

UWAGA

Dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkole i w przedszkolu (kl.”O”) na rok szkolny 2014/2015, który przysługuje przy spełnieniu odpowiedniego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593) oraz w związku z Dz.V.Zakresu podmiotowego i przedmiotowego programu - V.1. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów  z  dnia  10 grudnia 2013 roku  w  sprawie  ustanowienia  wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w  zakresie  dożywiania "Pomoc  państwa w zakresie  dożywiania "  na  lata 2014-2020  ( Dziennik  Urzędowy  RP -  Monitor  Polski  z  dnia  17  grudnia 2013 r., poz. 1024 ) oraz Uchwały Nr XLI/293/2014  Rady  Gminy Wierzchowo  z  dnia  30  stycznia 2014r.   w  sprawie  podwyższenia  kryterium  dochodowego uprawniającego do  przyznania nieodpłatnie  pomocy w  zakresie  dożywiania  w  formie świadczenia  pieniężnego na  zakup  posiłku  lub żywności  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem wspierania  finansowego gmin w  zakresie dożywiania "Pomoc państwa  w  zakresie  dożywiania " na  lata  2014 -2020,  tj. : 684,00zł.

Warunkiem uzyskania przez rodzinę pomocy w formie dofinansowania do obiadów w szkole lub przedszkolu jest złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów świadczących o dochodzie członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe tj.:

- zaświadczenie od pracodawcy o dochodach brutto, netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. albo oświadczenie o wysokości dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (druk do nabycia w GOPS Wierzchowo)

(Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.)”,

- oświadczenie w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, uwzględniające sytuację zawodową (brak pracy bądź uzyskany dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku., w przypadku osób zarejestrowanych w PUP – również oświadczenie (druk do nabycia w GOPS Wierzchowo)
- o uzyskanych dochodach lub braku dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z Urzędu Gminy
- w Wierzchowie o wielkości gospodarstwa rolnego (z wyszczególnieniem hektarów przeliczeniowych),
- wyroki sądowe o zasądzonych alimentach,
- aktualną decyzję z ZUS, KRUS potwierdzającą pobieranie świadczeń emerytalnych, rentowych,
- zaświadczenie o pobieranych stypendiach,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2013r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

oraz spełnieniem w/w kryterium dochodowego na 1 osobę w rodzinie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, następnie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego oraz wydanie decyzji administracyjnej potwierdzającej przyznanie dofinansowania do dożywiania dla dziecka w szkole.

Dopiero po wydaniu decyzji administracyjnej dziecko będzie mogło korzystać faktycznie z w/w formy pomocy – dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie zwraca się z prośbą o pilne składanie kompletnych wniosków w siedzibie GOPS u pracowników socjalnych w godzinach urzędowania (pn – pt.: od 7,00 do 15,00, czwartek od 7,00 do 16,00), celem przyspieszenia procedury administracyjnej.

 


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wierzchowie
mgr Piotr Paszkiewicz

 


 

OGŁOSZENIE
stypendia szkolne

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje, że od dnia 1 września 2014r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015, który przysługuje:

- uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu zakończenia jego realizacji,
- słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie gm. Wierzchowo

W celu ustalenia uprawnienia do otrzymania stypendium szkolnego – należy składać dokumenty świadczące o dochodzie rodziny za miesiąc sierpień 2014r. potwierdzające uzyskiwane dochody członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe m.in. tj.:

- zaświadczenie od pracodawcy o dochodach brutto, netto uzyskanych w miesiącu sierpniu 2014r. albo oświadczenie o wysokości dochodów w miesiącu sierpniu 2014r., (druk do nabycia w GOPS Wierzchowo)
- oświadczenie w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, uwzględniające sytuację zawodową (brak pracy bądź uzyskany dochód w miesiącu sierpniu 2014r., w przypadku osób zarejestrowanych w PUP – również oświadczenie (druk do nabycia w GOPS Wierzchowo) o uzyskanych dochodach lub braku dochodu w miesiącu sierpniu 2014r.,
- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z Urzędu Gminy w Wierzchowie o wielkości gospodarstwa rolnego (z wyszczególnieniem hektarów przeliczeniowych),
- wyroki sądowe o zasądzonych alimentach,
- decyzję z ZUS, KRUS  potwierdzającą pobieranie świadczeń emerytalnych, rentowych,
- zaświadczenie o pobieranych stypendiach,
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2013r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolnenie może być większa niż kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie czyli 456,00 zł ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami).    

Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wierzchowie, pokój nr 6 u pracownika socjalnego Agnieszki Słomińskiej-Kopeć               
Kompletne wnioski przyjmowane będą do dnia 15 września 2014r.

 

 

 


 

OGŁOSZENIE

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje   o możliwości skorzystania przez osoby dorosłe oraz dzieci z usług psychologa o specjalizacji: psychologia zdrowia i kliniczna.

 

Psycholog będzie dyżurował  raz w miesiącu w siedzibie tutejszego ośrodka pomocy społecznej
w pokoju nr 13.
Godziny przyjęć : 13.00 – 16.00.

Terminy dyżurów na okres lipiec – grudzień 2014 r.

9 lipiec 2014r.
3 wrzesień 2014r.
24 wrzesień 2014r.
15 październik 2014r.
12 listopad 2014r.
10 grudzień 2014r.

Konsultacja jest bezpłatna. Informacja pod nr tel.( 94) 36 18 376

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.


Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wierzchowie
mgr Piotr Paszkiewicz


Od dnia 16.06.2014 r. Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie realizuje nowe zadanie na rzecz rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny - Wszelkie informacje wraz z wnioskiem o wydanie karty zawarte są na stronie: http://rodzina.gov.pl . Informacji na temat karty udziela równiez prac. soc.  Magdalena Chabowska.

 


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie zaprasza do składania ofert na kurs opratora wózka widłowego i operatora pilarki

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie zaprasza do składania ofert na kurs operatora HDS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie zaprasza do przesłania ofert - kalkulacji cenowych na organizacje i przeprowadzenie: warsztatów z psychologiem  i warsztatów aktywizacyjnych z doradcą zawodowym

 

Informacja w/s ponownego rozpatrywania wniosków o stypendia szkolne

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie poszukuje kandydatów na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie ogłasza nabór do projektu systemowego „Szansa na przyszłość” na rok 2014

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie informuje   o możliwości skorzystania przez osoby dorosłe oraz dzieci z usług psychologa

 

Dodatek Energetyczny

 

Zbiórka mebli dla potrzebujących

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014.

 

Składanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy.

 

Składanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rafał Zdyr
(2013-07-24 08:22:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Furykiewicz
(2019-03-18 13:46:19)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X